Privacyverklaring

Privacyverklaring Trimsalon Snoozie
25 mei 2018

Trimsalon Snoozie is een Trimsalon, gevestigd aan wikkestraat 17, 5409 AT in Odiliapeel.
Ingeschreven van de Kamer van Koophandel onder het KVK nr: 65118928.

Inleiding
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via de email, telefoon of app. Maar in de salon wordt dit via een formulier gevraagd in te vullen. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Te verwerken persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
– NAW-gegevens
– Telefoon nummer
– Email adres
– Soort/ras huisdier
– Geslacht huisdier
– leeftijd huisdier
– naam huisdier
– bijzonderheden van het huisdier
– Foto van huisdier

Doelen van en rechtsgronden voor de verwerking
In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht te mogen uitvoeren.
Uw persoonsgegevens worden vastgelegd om de volgende diensten te kunnen verlenen:
– Om het gebruik van de website mogelijk te maken
– Communicatie en informatievoorziening
– Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen uitvoeren van onze dienstverlening
– De verbetering van onze diensten
– evt. facturering en verzenden van nieuwsbrieven van onze werkzaamheden
– Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (belastingdienst)

Mocht u geen mailbericht willen ontvangen dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar Info

Hyperlinks van derden
De website van Trimsalon Snoozie kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van trimsalon Snoozie verlaat en op de website van een andere party terecht komt. Trimsalon Snoozie heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Trimsalon Snoozie is niet aansprakelijk voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bepaalde gegevens moeten langer (veelal 7 jaar) bewaard worden omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijv. belastingdienst).

Beveiliging
Wij hebben voor de bescherming van uw persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd.
Indien u vragen hebt over dit onderwerp neem dan contact met ons op voor een grondige uitleg.

Cookies
Via de website kan Trimsalon Snoozie gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit evt. wettelijke verplichtingen doorkruist)
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Tot slot
Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid waar wij gebruik van maken.
Mocht u echter vragen hebben hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u altijd contact op nemen via de mail vanvugtsharon@gmail.com of tel. 0610861335

privacyverklaring