Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Opgesteld door:
Algemene Belangenvereniging voor het HondentoiletteerBedrijf ABHB Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht dd. 19/11/93 onder nummer 3588 & www.webwinkelkeur.nl.

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Toepasselijkheid
Artikel 2 – Het aanbod
Artikel 3 – Herroepingsrecht
Artikel 4 – De prijs
Artikel 5 – Conformiteit en garantie
Artikel 6 – Levering en uitvoering
Artikel 7 – Overmacht
Artikel 8 – Klachtenregeling
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Geschillen

Artikel 1 – Toepasselijkheid
– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
– Voordat de overeenkomst mondelijk of schriftelijk wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Er zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
– Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal via elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
– Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 2 – Het aanbod
– Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
– Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
– Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
– Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 3 – Herroepingsrecht
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Echter dient het product ongebruikt te zijn en zo goed als mogelijk in de originele verpakking. Gebruikte artikelen kunnen zonder reden niet geretourneerd worden. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via vanvugtsharon@gmail.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 4 – De prijs
– Aanbiedingen en prijsopgaven Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend.
– De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
– Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 5 – Conformiteit en Garantie
– Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
– De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
– De garantie geldt niet indien:
  * De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  * De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  * De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 6 – Levering en uitvoering
– De Levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.
– De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
– Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
– Het bedrijf zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
– Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
– In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
– Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
– Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Overmacht
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon/webshop, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8 – Klachtenregeling
– De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
– Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
– Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument meer informatie kan ontvangen.
– Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
– Bij klachten dient een consument zich ten alle tijden te wenden tot de ondernemer.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier.

Artikel 10 – Betaling
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante en/of elektronische betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de opdrachtgever. Betaling dient tevens te geschieden in geval de opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing: a. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd b. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar van de trimsalon) verschuldigd. c. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar van de trimsalon) verschuldigd. In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen de gerechtelijke en de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

Artikel 11 – Geschillen
Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar van de trimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.